Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanbieder: Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Maarssen.     Afnemer: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn· rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Algemeen: Definities
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de aanbieder zijn· bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.carp-madness.nl
Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling,· houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden· afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden, die door de· afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele· nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder· behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van bestelling van· de afnemer door de aanbieder. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit mee binnen tien (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het· formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in· euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle betalingen geschieden middels Vooruitbetaling door: Ideal of overmaking op bankrekeningnr NL94 ABNA 0579 7849 40 tnv Carp-Madness Fishing Tackle Nederland.
Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is de aanbieder·  · gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in· de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de afnemer zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de afnemer middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De door de aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.· Volgens de wet kopen op afstand mag, de maximale levertijd 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. In dit artikel stelt Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  dan ook, dat Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  alles levert binnen de termijn van 30 dagen. Als de door de consument bestelde artikelen niet voorradig zijn. Dan geldt een andere leveringstermijn die individueel wordt overeengekomen.
Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de· verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.
De levering vind alleen plaats op het door de afnemer aangegeven factuur· adres. Voor bedrijven en instellingen geld dat de levering op een ander adres mogelijk is. Mits dit vooraf is besproken en op schrift is gesteld.

Artikel 4. Levering
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport,· verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop· de producten gereed zijn voor verzending aan de afnemer.
De aanbieder draagt het risico van de zaken over vanaf het moment van· levering aan de afnemer. Dit geschied in de meeste gevallen door het tekenen van het ontvangstbewijs van de aangetekende verzending. Waarbij geldt dat het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 

Artikel 5 : Transport zie art. 4

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De levering gebeurt onder eigendomsvoorbehoud dit is een levering onder opschortende voorwaarde.   Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, totdat de voorwaarden zijn vervuld, waarna de afnemer pas daadwerkelijk eigenaar wordt. Meestal bestaat de voorwaarde uit de betaling van de koopprijs van de geleverde zaken.

Vervulling van de voorwaarde heeft tot gevolg dat de verkrijger onder opschortende voorwaarde automatisch de onvoorwaardelijke eigendom verkrijgt. Komt de verkrijger zijn verplichtingen jegens Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  niet na en blijft aldus de voorwaarde onvervuld, dan kan Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  de zaak als zijn eigendom onder de verkrijger opeisen. Omdat de zaak zijn eigendom is gebleven, staat de zaak niet aan verhaal door schuldeisers van de verkrijger bloot en kan hij ook in faillissement afgifte van de voorbehouden zaak vorderen.

Een derde die de zaak van de verkrijger onder eigendomsvoorbehoud feitelijk geleverd heeft gekregen wordt, indien bij de verkrijger de bevoegdheid om door te leveren ontbrak, tegen diens beschikkingsonbevoegdheid beschermd. Als hij niet wist en ook niet behoefde te weten dat er een eigendomsvoorbehoud op de betreffende zaak rustte, wordt hij de nieuwe, rechtmatige eigenaar. In dat geval kan degene die het eigendomsvoorbehoud bedongen had schadevergoeding verlangen van de originele verkrijger Bedingen waarbij de eigendom wordt voorbehouden totdat andere vorderingen dan de hierboven genoemde zijn voldaan, zijn nietig. Voor zover een beding nietig is, wordt het voor ongeschreven gehouden

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alles gepubliceerd op de websites van Carp-Madness Fishing Tackle Nederland  valt onder auteursrecht. Dit geld ook voor alle geleverde producten.

Artikel 8. Definitie overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan· worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd.

Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan· haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

 

Artikel 9 : Overmacht
Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan· ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten.
Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene· voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 8
In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien,· gelet op de omstandigheden van het geval de door de afnemer door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de afnemer in rekening te brengen prijs.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid
Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de· geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op ondergenoemde garantiebepalingen:
indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens aanbieder zijn verricht;
indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
Indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

Artikel 11 : Garantie
Wij honoreren altijd de garantiebepalingen van de fabrikant. Indien u aanspraak wilt maken op de fabrieksgarantie, neemt u dan contact met ons op. Wij, of de fabrikant / importeur zullen dan zorgen voor reparatie of vervanging van uw product.

 

 

Artikel 12 : Ontbinding/Beëindiging

De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:
indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 20% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van à € 35,00 per niet (volledig) betaalde factuur.
 
Indien de afnemer aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres,· is de aanbieder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aan aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door de aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet· stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere· overeenkomst met de aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik· te maken van derden.

Artikel 13. Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en· overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd· aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bestelling
Door te bestellen, geeft u aan akkoord te gaan met onze leverings– en betalingsvoorwaarden.

U bent als consument bij aankopen die u bij ons doet beschermd door de 'wet kopen op afstand'. U vindt de uitleg van deze wet onder aan deze pagina.

Binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling, ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
Zodra uw betaling op onze rekening is bijgeschreven, gaan wij over tot verwerking van uw bestelling. Dit muv Bedrijven en Instellingen.
In principe hanteren wij een leveringstermijn van 14 werkdagen. Mocht de levertijd van de door u bestelde produkten uitlopen, doordat produkten in het buitenland besteld moeten worden of niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Betalen
Betalen kan alsvolgt:
Bankoverschrijving
U maakt het verschuldigde bedrag over op het volgende rekeningnummer:
NL94 ABNA 0579 7849 40 t.n.v. Carp-Madness Fishing Tackle Nederland te Maarssen
Uw betaling graag onder vermelding van uw naam en/of ordernummer.

Afbeeldingen en productbeschrijving:
De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten. Als een artikel niet voldoet aan de productbeschrijving en/of afbeelding kunt u het artikel kosteloos retour zenden. Zie hiervoor retourzendingen.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij stellen ons nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door ons geleverde artikelen,ongeacht hoe de schade is ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot: het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel.
Ook stellen wij ons nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering.

Artikel 14. Wet koop op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De afkoelingsperiode geldt niet bij:
De extra plichten van de verkopende partij zijn:
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.
de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet· schriftelijk gebeuren!),
het bezoek- of afhaaladres van de leverancier,·
gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer· dan een jaar,
de vereisten en voorwaarden voor opzegging.·
de verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat· consumenten tot aankoop overgaan:
zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres,·
de belangrijkste kenmerken van het product,·
de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van· toepassing, de kosten van aflevering wijze van, betaling, aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode,
de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de· overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
aankoop van onroerend goed,·
aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt aankopen die snel· kunnen bederven of verouderen,
kranten en tijdschriften,·
cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken,·
financiële diensten, weddenschappen en loterijen,·
logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien· deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode,
een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen· voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen· van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de aanbieder.
De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de· producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst· beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke· rusten op de door de aanbieder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
De aanbieder garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen· inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
De aanbieder draagt het eigendom van de zaken over vanaf het moment van· levering aan de afnemer. Dit geschied in de meenste gevallen door het tekenen van het ontvangstbewijs van de aangetekende verzending. Waarbij geldt dat het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.